Japanese basics1

sumimasen, chikatetsu wa doko desu kaExcuse me, where is the subway/underground?
eki wa doko desu kaWhere is the train station?
aiteiru heya wa arimasu kaDo you have any vacancies?
kore wa ikura desu kaHow much is this?
nama biiru futatsu kudasaiTwo draught beers, please
nama biirudraught beer
oishiiDelicious
eigo no menyu wa arimasu kaIs there an English menu?
ohkiiBig
chiisaiSmall
ne?Isn't it?

Continue reading